Most Drava

Izgradnja cestovnog mosta preko rijeke Drave kod Osijeka

Naručitelj:

VIADUKT d.d./OSIJEK KOTEKS d.d.

Radovi:

Izrada izvedbenih projekata, dobava, proizvodnja i montaža čelične rasponske konstrukcije i čeličnih vrhova pilona

Period:

2013 – 2019

Država:

Republika Hrvatska